Jumat, 27 April 2012

Lantunan Sebuah Puisi

hati ini trasa sunyi tanpa nafas cintamu,,
hidup ini sepi tanpa senyuman darimu
diri inisenyap tanpa jiwa kasih mu,,
ruang hatiku gelap tanpa arah tuk melangkah
cinta,,,
mengapa semua harus terjadi???
mengapa disaat terang dunia kalbuku kau berlalu
kau tinggalkan sepenggal dusta dalam rasa,,
cinta..
aku hanya mampu memeluk rasa
memeluk mimpi senja yng kelabu
meniti harapan fajar kelana,,
cinta..
kau buat aku tak yakin untuk melangkah
kau beri aku segenggam luka
mengapa cahaya pelangi menjadi api,,
selamat jalan cinta,,
selamat berbahagia di atas luka ku,,
biarkan kata merangkai hati serupa darah dibalik tirai…


Surat Cinta Bahasa Sunda


              Nagrak,  27 April 2012
              Kahatur
              Dumanteng ing jeng ra’i
              Nyi Iteung
              Nu janten jungjunan ati
              Pilinggahing
              Di 
                   BandungSalam Hormat
Ti nu mika meumeut

Ieu serat mugi kahonjuk, hing pangersa pangkon gusti. Kembang soca buah rasa panyimpai pamatri ati . Pabrik adil nu linduwih gudang sobar pinandita. Jungjunan engkang piunjuk.

Ti wit tepang, engkang keketugan ati. Malih ti dinten kamari asa leuleus tulang sendi emut bae ka salira. Yakin engkang the tos kapentang panah asmara, cinta taya papadana.

Duh…..jungjunan..!!! Engkang nguyung gering nangtung ngalanglayung, heunteu puguh rarasaan. Cai asa tuak bari, kejo asa catang bobo, lauk asa pangrautan, buruan asa layuan. Ti peuting sok sering nyaring kawas jalma nu teu eling, guguling nu di gugulung di jieun tilam ka eling.

Paingan ceuk paparikan “peuyem sampeu sacarangka teu beunang di katokokeun, beunta karasa teu beunang di popohokeun. Kacimahi meser balpen ka gudang rek nyandak zamzam, mun weungi sering ka impen siang sering ka picamcam”.

Engkang teh maksakeun diri ngintun serat ka salira, tina banget pisan panasaran. Ka enden bade narosan mugi henteu bendu galih sareng henteu rengat manah, mugi kersa maosna ieu serat sareng pamugi di tampi eta harepan kahiji. Duh jungjunan buah rasa kembang soca.

Engkang teh wakca balaka cinta taya papadana, ibarat gula jeung aamisna moal aya nu bisa misahkeun, kitu ibaratna. Serat nu janten wawakil ti engkang nu hulang huleng jentul mgabudalkeun eusi hate nu teu paler saban poe. Kamana nynyiar paying sakieu panas poena, kamana nyanyiar duyung sakieu panas hatena.

Isina engkang kalankung nyarioskeun tos ka duyung, mugi teu kiat nandangannana emut bae ka salira emut teu aya kendatna. Engkang ngahuleng jentul cicing sorangan kos tunggul, ngahiliwir aya angin sora nu ngaharewosan, dasar ka bungbuleungan disangka eta teh harewos enden.
Daun cau ka anginan jiga enden ngagupayan, duh…… jungjunan..!!! ka cinta engkang ka enden, cinta nu munggaran pisan, sanaos serebu kebet asa moal seep tulis nembongkeun kasatiaan tina soal percintaan.

Mun teu kapalupuh nangtung
Matak ngajampana bugang
Upami teu ka pimilik
Engkang tetep panasaran
Kacimahi meser pare
Humut jahe anu ngora
Mun weungi teu bisa sare
Emut bae ka salira

Mugi enden teu janten ka abotan maos serat ti engkang nu papanjangan, saeusining kalbu engkang dibudalkeun. Salajeungna engkang teh emut kana gugurintan pupuh asmarandana anu kieu ungkarannana :

Pamuragan jati piring
Terusan desa pagundan
Laju ka kuningan bae
Cisantana panulisan
Cihideung jeung wanayasa
Aya haur pinggir sumur
Kubang tengah pasawahan
Jungjunan kumaha kuring
Rarasaan asa gundam
Laleusu tenangan bae
Keukeuh nineung jeung nalangsa
Ari ras kararasaan
Sok leuheung dicabut umur
Tinimbang jeung pipisahan

Duh jungjunan……!!!!!
Eusi eta pupuh keuna pisan ka engkang, kitu pisan kaayaan engkang teh persis pas pisan. Leuleupeutan leuleumeungan di arah kejo poena, deudeukeutan reureujeungan teu jauh saban poena. Jungjunan engkang hampunten lambung saur bahe sora, mugi agung cukup lumur neda jembar hampurana.

Engkang nyuhunkeun ridhona diantos walonana kalintang pisan sonona sareng kalintang bingahna upami tos aya walonana.

Kasintu asup ka dapur
Maracokan kulub sepi
Sakitu nu kapihatur
Pamugi jungjunan nampi
Salam baktos
Nusono taya kendatnaHerly Poetra Al Vawanie


Kamis, 26 April 2012

Lagu Paturay


PATURAY


Asa kamari  urang sasarengan
Diajar di aping ibu bapak guru
Asa can lami urang sosobatan
Ceunduk waktosna ayeuna papisah

Papisah urang bakal papisah
Pateubih urang bakal pateubih
Paanggang urang bakal paanggang
Paturay urang bakal paturay

Lulus ujian kacida bungahna
Ibu bapak guru nu ageung jasana
Junun sakola ngudag cita – cita
Muga – muga jaga urang teupang deui

Pileuleuyan sobat – sobat sarerea
Pileuleuyan duh ibu bapak guru
Paturay kacida sedihna
Pileuleuyan duh kantun waasnaWAJIB BELAJAR


Yuk batur yuk batur urang diajar
Maca buku – buku nu rea guna na
Elmu pangaweuruh jeung seni budaya
Diajar – diajar sing rajin di ajar

Yuk batur yuk batur urang diajar
Kudu rajin – rajin datang ka sakola
Hormat ka guru akur ka sasama
Diajar – diajar sing rajin di ajar

Wajar wajib di ajar
Ngarah pinter wajib di ajar
Nyiar elmu sugih pangarti
Bekel jaga pikeun bakti

Wajar wajib di belajar
Matak pinter wajib diajar
Luhur elmu jembar panalar
Sangkan jadi murid teladan
Rabu, 25 April 2012

FARIS USMAN BLOG

FARIS USMAN BLOG masih lumayan bingung bos...

Sejarah SDN 3 Pawenang

Sejarah Singkat & Kondisi SDN 3 Pawenang

SD Negeri 3 Pawenang berlokasi di Jalan Raya Pawenang Rt.13/03 Desa Pawenang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.
Gambaran singkat berdirinya SDN 3 Pawenang adalah merupakan sekolah tertua di Desa Pawenang Kecamatan Nagrak. Sekolah ini didirikan pada tahun 1915 dengan nama Sekolah Desa, ketika itu NKRI masih dalam masa penjajahan Belanda dengan fasilitas kelas hanya sampai kelas 3 (tiga) dan apabila ingin meneruskan sekolah harus ke Nagrak atau cibadak.
Pada tahun 1954, dibangun kembali ruangan belajar oleh masyarakat Desa Pawenang. Ketika itu Sekolah Desa (SD) telah berubah nama menjadi Sekolah Rakyat (SR) atau Sekolah rendah dengan fasilitas kelas hanya sampai kelas 4 (empat). Pada tahun 1957, pertama kali ada lulusan kelas 6 (enam) dengan jumlah belasan siswa. Pada tahun 1974 SDN 3 Pawenang dibangun secara utuh atas bantuan biaya dari pemerintah dengan tambahan biaya lokal setiap tahun dengan sarana dan prasarana yang sudah memadai dan pada tahun 1985 SDN 3 Pawenang resmi di operasikan hingga saat ini, namun di dalam perjalanannya SDN 3 Pawenang mengalami beberapa kali perubahan nama dari SDN Pawenang III hingga sekarang menjadi SDN 3 Pawenang.
Selain perubahan nama sekolah, SDN 3 Pawenang pun mengalami perubahan bangunan melalui rehab, biaya yang diperoleh untuk rehab di dapatkan dari pemerintah ada juga dari LSM dan orang yang peduli terhadap pendidikan serta swadaya masyarakat. Dan Alhamdulillah baru-baru ini SDN 3 Pawenang mendapatkan 3 bangunan baru diantaranya WC, Perpustakaan dan ruang kelas baru.
Meskipun kondisi sarana dan prasarana di SDN 3 Pawenang masih banyak kekurangannya, SDN 3 Pawenang merupakan salah satu SD yang berprestasi di Kecamatan Nagrak dan sering menjuarai perlombaan baik di tingkat gugus, kecamatan bahkan ada yang lolos ke tingkat kabupaten.

Kumpulan Dongeng Sunda


Cai Laut Asin

Kacatur jaman baheula aya dua jalma adi lancek. Nu cikal ngarana Jana, ari nu bungsu Jani.
Ki Jana ka asup jelema benghar, lega sawah lega kebon. Tapi koret, tara barang bere jeung tutulung. Tapi Ki Jani mah bari jeung miskin oge ari boga rejeki teh sok mere kanu butuh.
Hiji poe Ki Jani nginjem beas ka Ki Jana tapi manan dibere malah dicarekan. Untung pamajikan Ki Jana karunyaeun. Susulumputan ti salakina mere beas ka Ki Jani sacangkir jeung lauk asin. Bari nalangsa Ki Jani balik ditengah jalan aprok jeung aki-aki awakna begang lempangna rumanggieung, atuh karunyaeun diajakan ka imahna. Nepi imah beas dibubur saenggeus asak didalahar bareng. Isuk-isuk keneh aki-aki teh geus pamitan. Memeh indit aki-aki teh mere jimat ka Ki Jani mangrupa lilisungan jeung haluna tina perak. “Naon wae anu dipikahyang ku ujang, sebutkeun wae bari nyebut Tutu! Tutu! Tutu!’tilu kali,” ceuk aki-aki teh, engke tangtu haluna nutu sorangan, sarta anu dipikahayang kaluar tina jero lisung. Ngereunkeunana lisung kudu dibere taneuh saetik.
Gancangna carita Ki Jani geus benghar, tapi tetep resep ngabantu jeung tutulung kanu susah. Barang Ki Jana ngadenge adina beunghar manehna sirik , bari boga niat jahat hayang miboga jimat eta. Hiji peuting Ki Jana datang Ka Jani, ku Ki Jani dicaritekeun kabeh ka Ki Jana carana make lisung. Terus dibawa minggat ku lanceukna ka alas pentas. Mangsa dina kapal geus eweuh uyah Ki Jana menta kalisung uyah kaluar uyah teh teu ereun-ereun, Ki Jana poho teu mawa taneuh. Nepi ka kapalna kelebuh teleum. Ti harita cai laut jadi asin


Hayam Kongkorongok
Subuh Kacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan. Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga perhiasan, mangkaning arek ngadeheus ka dewa.
Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi, maksudna arek nginjeum tanduk ka sakadang jago haritamah jago teh aya tandukan menta di anteur ka titinggi. Sanggeus aprok dicaritakeun sakabeh pamasalahan naga ka jago. Maksudnamah nginjeum tanduk ka jago, engke dianteurkeuna deui ku sakadang titinggi cak sakadang naga.
Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga. Lila-lila naga ngarayu, jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. Cak naga ka jago “engke tandukna dibalikeun deui dianteurkeun ku titinggi samemeh balebat, lamun balebat can balik wae bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa, anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik.”
Geus kitumah jung weh naga jenug titinggi the arindit. Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna. Sakali dua kali titinggi teu datang wae, terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui, tapi tetep titinggi teu dating keneh bae. Nepi ka brayna berang titinggi teu datang-datang.
“Keun sugan cenah peuting engke” pok hayam teh. Tapi weleh ditunggu nepi kasubuh titinggi teu dating keneh wae. Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun titinggi dating arek di pacok nepikeun ka paehna. Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna, males pati dumeh kungsi ngabobodo

Kasimpulanna:
Ari hirup teh ulah sombong, adigung, ulah sok nipu, jiga Oray Naga. Ulah sok daek wae di titah lamun salah jiga Titinggi. Ulah gampang di bobodo bisi kaduhung, ulah gampang percaya ka jalma jiga sakadang Hayam Jago.
Gagak Jadi Hideung

Kacariotakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. Sungutna ngegel kana tangkal huni, buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. Awakna malang dina balong tea, tuluy di ayun keun goplak, goplak, goplak dipake nawu baloing tea.
Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak. Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah.
Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk, geuwat digenggereuhkeun, tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. Gagak teh hiber kuorang diobrot, gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak. Kabeneran aya nu keur neleum, gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng.
Barang jol oray sanca teh panglingeun, da jadi hideung lestereng. Pok weh oray sanca nanya, “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?”
Gagak teh sorana digedekeun, ngomongna oge basa Betawi, da sieunen katara, “Engga, gaaaa!”
Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa, gaaaak!Kasimpulanna
Ari jadi jalma teh kudu getol daekan, ulet, usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca. Ulah jiga Gagak baong, haying ngenah doing embung gawe.Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau


Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon, aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. Sang Prabu gaduh dua putra. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji.
Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan, mangka karajaan teh di titipkeun ka putra-putrana, tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana, belah kulon Raden Topobrana. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea, anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak.
Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. Sang Prabu teh ceg ka guci anu gtos dieusi cai laut tea, terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atu bendu pisan snjeunanana.
Ningali ramana sumping reg weh perang liren, dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina
Dua putrana anu tarungkul teh nyarek, atuh Sang Prabuteh langsung ngadeg, ceg kana guci pusaka tea. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara, teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea, anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. Nu kiwari disebut Selat Sunda.
Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung, nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh.


Kasimpulanna
Jadi jalma kudu arif, jujur, adil tur bijak sana kawas Prabu Rakata, ulah Sarakah jiga Raden Sundana.
Cai Laut Asin


Kacatur jaman baheula aya dua jalma adi lancek. Nu cikal ngarana Jana, ari nu bungsu Jani.
Ki Jana ka asup jelema benghar, lega sawah lega kebon. Tapi koret, tara barang bere jeung tutulung. Tapi Ki Jani mah bari jeung miskin oge ari boga rejeki teh sok mere kanu butuh.
Hiji poe Ki Jani nginjem beas ka Ki Jana tapi manan dibere malah dicarekan. Untung pamajikan Ki Jana karunyaeun. Susulumputan ti salakina mere beas ka Ki Jani sacangkir jeung lauk asin. Bari nalangsa Ki Jani balik ditengah jalan aprok jeung aki-aki awakna begang lempangna rumanggieung atu karunyaeun diajakan ka imahna. Nepi imah beas dibubur saenggeus asak didalahar bareng.
Isuk-isuk keneh aki-aki teh geus pamitan. Memeh indit aki-akit eh mere jiman ka Ki Jani mangrupa lilisungan jeung haluna tina perak. “Naon wae anu dipikahyang ku ujang, sebutkeun wae bari nyebut Tutu! Tutu! Tutu!’tilu kali,” ca kaki-aki teh, engke tangtu haluna nutu sorangan, sarta anu dipikahayang kaluar tina jero lisung. Ngereunkeunana lisung kudu dibere taneuh saetik.
Gancangna carita Ki Jani geus benghar, tapi tetep resep ngabantu jeung tutulung kanu susah.
Barang Ki Jana ngadenge adina beunghar manehna siri , bari boga niat jahat hayang miboga jimat eta. Hiji peuting Ki Jana datang Ka Jani, ku Ki Jani dicaritekeun kabeh ka Ki Jana carana make lisung. Terus dibawa minggat ku lanceukna ka alas pentas. Mangsa dina kapal geus eweuh uyah Ki Jana menta kalisung uyah kaluar uyah teh teu ereun-ereun, Ki Jana poho teu mawa taneuh. Nepi ka kapalna kelebuh teleum. Ti harita cai laut jadi asin.


Kasimpulanna
Jadi jalma ulah koret jeung jahat, siga Ki Jana anu tung-tungna bakal cilaka. Kudu kos Ki Jani bageur sok daek nulungan batur, hirupna jadi senang tur tentrem.Kuya Ngagandong Imahna


Jaman baheula aya Kuya imah-imah di sisi muara. Gawena ngahuma, ngahumateh indit isuk datang sore magrib.
Hiji poe Kuya keur di huma, aya hujan geode bari jeung angina. Tatangkalan rarungkad imah Kuya oge kaapungkeun murag ka leuwi brus ti teleum. Sakadang Kuya sedih kacida, isukana manehna ngieun dei anu leuwih keker supaya te kabawa angina.
Hiji poe manehna balik ti hima, Kuya teh masak pikeun dahar sore. Sabot masak Kuya kacai hela, keur di cai katingali hasep ngebul dina suhunan imahna ku Kuya diburu tapi imah geus angus seneuna gede nakeranan. Kuya teh ceurik.
Keur kitu jol bae Monyet kolot. Monyet ngomong ka sakadang Kuya, “tong ceuri sakadang Kuya ngieun deui imahmah!”
“Anu matak sakadang Monyet lain sakali wae kacilakaan imah teh bareto kabawa angina. Kudu kumaha akalnanya supaya imah awet?” cak sakadang Kuya! Sakadang Monyet ngajawab, “gampang atuh, ngarah imah ulah cilakamah dibawa bae, ulah ditinggalkeun. Pek ngieun dei anu alus tur kuat ke lamun geus anggeus arang tangkodkeun kana tonggong anjeun, pantone sakira asup sirah supaya gampang ngelokeun sirah ka jero.
Eta papatah teh ku Kuya diturutkeun, saenggeus anggeus prak ditengkodkeun dina tonggongna, monyet anu memenerna. Nah ti haritamah imah sakadang Kuya teh sok dibabawa bae, digagandong.

Kasimpulanna:
Jadi jalma kudu getol kos sakadang Kuya tapi tong gampang putus asa jeung tong bodo. Jeung kudu daek babantu ka batur kos sakadang Monyet.
ASAL USUL NGARAN TEMPAT


1. Siluman
Jaman baheula dihiji tempat/werwengkon didinya teh kacaritakeun lembur anu kacida sarienen nana jelema ngaliwat kadinya, yen beja didinya ari peting tara aya lampu, pokona paroek jeng loba begal. Lamun aya jalma peting-peting liwat kandinya cak beja sok dicegat garong/begal pokona sakumaha harta nu dibawa ku jalma teh kudu dibikeun ka garong lamun hente diancam bakal dipaehan atawa disiksa.
Caritana yen brgal/garong anus sok nyegat ditempat etateh nyaeta jalma anu cicing di tempat eta, penduduk didinya kusabab kitu jalma sarieuneun liwat kadinya teh. Jeung deui anu jalma anu nempatan tempat eta teh jaragoan utamana jago kadugalan.
Kusabab kitu jalma nyarebutna eta tempat Siluman, lembur Siluman terusnamah.
Eta tempat teh aya di Kabupaten Subang, Kecamatan Pabuaran. Tah ayenamah Silumanteh jadi ngaran Desa nyaeta Desa Siluman. Da ayeunamah aman biasa wae kos daerah nu sejenna eweuh begal eweuh garong, kecuali katukangeun lembur etateh aya trotoang panjang da nepi ayeunage sok sarieuneun jalma liwat kadinya tipeuting mah
Tah kitu caritana kunaon eta tempat teh disebut Siluman, nu ayeuna Desa Siluman.


2. Cipeucang
Kacatur kacaritakeun cak kolot, dihiji tempat anu ayana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bojongmangu, Desa Sukamukti aya hiji lembur nu ngarana Cipeucang. Kunaon eta lembur teh dingaranan Lembur Cipeucang, cak kolot baheula diieu lembur teh loba sasatoan terutama Peucang, Sato bangsaning embe anu awakna letikan ti embe.
Di ieu tempat teh aya cai anu ngocor titungtung kidul nepi tungtung kaler nu di sebut Cipamingkis. Tah di Cipamingkis ieu bangsaning sasatoan ngarinum terutama Peucang. Kusabab cai teh jadi tempat kahirupan mahluk anu harirup sato, tatangkalan oge jalma kabeh ngabutuhkeun cai.
Tah kusabab kitu ieu Lemburteh dingaranan Lembur Cipeucang. Asalna tina ngaran sato nyaeta Peucang jeung cai anu ngalir di eta tempat, Ci = Cai anu ngalir di eta tempat, Peucang = sato anu loba baheula didinya. Disebut weh Cipeucang.
Nepikeun kiwari oge masi aya keneh Cipamingkis anu ngalir di Cipeucang, jeung masi loba jalma lamun usum halodo kacarainateh ka Cipamingkis eta.
Jeung hiji deui di ieu lembur teh lahir saurang jajaka nu ganteng ngalempereng koneng loba nu resep jeung nu bogoh. Tepatna kaping 16 sasih Mei warsih 1987 di lahir keunana. Dugi ayeuna eta jajakateh aya keneh ayeuna kuliah di UPI Kampus Purwakarta nu jenenganana Ojim Suryana tea.


PIDATO/CERAMAH
(Amal-amal anu bakal nulungan urang di jero kubur)

Assalamualaikum Wr.Wb.


Aujubillah himinassyaiton nirojim. Bismilah hirohman nirohim. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh. Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim, ama ba’du.
Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina, nyaeta Allah Subhanahu Wata Ala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masi dipaparin nikmat sehat oge nikamat iman sareng nikmat islam nyaeta nikmat anu pang ageung-ageungna. Solawat sareng salam urang curehkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad Selewlohiu Alaihi Wasallam. Kusabab anjeunanana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat islam. Jeung mudah-mudahan urang sadayana ka asup umatna amin yarobal alamin.
Teu hilap nu di pikahormat bapa…………….,
Nu di pikahormat bapa………………,
Nu di pikahormat bapa……………..
Dina kasempetan ayeuna sim kuring bade ngababarkeun yen naon-naon wae anu bakal ku urang di bawa maot, naon wae anu bakal nulungan urang eungke di jero kubur. Anu bakal nulungan urang ke di jero kubur teh cak hadis rosul aya tilu, hiji elmu nu manpaat, nyaeta elmu anu ku urang diamal keun diwaktu hirup mamagahan batur, mamagahan barudak, jeung sajabana bari jeung urang ngalaksanakeunana. Nu kadua nyaeta amal sodakoh atawa jariah anu suci tur iklas, dimana utang sawaktu hirup sok barang bere kanu butuh, mere dahar kanu kalaparan mere ka nu pakir, nu miskin jeng mere sumbangan keur pembangunan masjid jeung sajabana amal-amal anu soleh bari jeung rido iklas sodakoh karma Allah Subhanahu Wata Ala. Nu terakhir nyaeta nu katilu amal nubakal nulungan urang teh nyaeta anak anu soleh, nyaeta budak anu ngadoakeun indung bapana, sakumaha keur hirupna dididik dititah ngaji ,sakola, ngala elmu jeung sajabana, tah dimana kolotna maot eta budak ngadoakeun kakolotna.
Mudah-mudahan urang sadayana tos siap, tos manteng, tos amal sodakoh, tos ngadidik barudak, tos ngamalkeun elmu jeung sajabana. Lamu anu euncan hayu urang mimitian ti ayeuna ti detik ieu ti poe ieu, sakumaha amal-amal anu di pikarido ku gusti Allah Subhanahu Wata Ala.
Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu, bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah, neda dihapunteun. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun.